http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.mataf
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/home
ارتباط با ما http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/contactus
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - چشم انداز
لطفا صبر کنید
چشم انداز
چشم انداز


بر اساس چشم انداز 20 ساله كه براي سير فعاليتهاي مؤسسه تعريف شده،  مؤسسه بر آن است تا با بهره¬گيري از پتانسيل¬هاي موجود در حوزه علميه و استفاده از ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي به تربيت كادر كارآمد و راويان متخصص و تاثيرگذار پرداخته و در راستاي تحقق اهداف نهضت اسلامي گام بردارد و به عنوان «مركز پشتيباني فكري و معنوي فرهنگ جهاد و ايثار و شهادت» ايفاي نقش نمايد و كليه نيازهاي اين مقوله را در ابعاد علمي، عملي و فرهنگي را تأمين كند.


تحقق چشم انداز، در ضمن چهار دوره (1. تأسيس 2. تثبيت 3. تعميق و توسعه 4. ترويج و گسترش) در نظر گرفته شده و بصورت مجموعه¬هاي تخصصي زير پيش¬بيني شده است:
- مركز تخصصي آموزش و تربيت راويان روحاني
- پژوهشكده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت
- مركز تخصصي اعزام مبلغ راوي
- اتحاديه مراكز فرهنگي سيره شهدا(شبكه پايداري) در سراسر كشور
- طراحي و پيشنهاد:

الف) درس روايتگري(2 واحد درسي) براي همه طلاب و دوره¬هاي تخصصي حوزوي
ب) گرايش روايتگري(10 واحد درسي) براي رشته تخصصي تبليغ
ج) راه¬اندازي مدرسه روايتگري در حوزه علميه